Данни за превеждане на сума по резервацията:

Юробанк България ЕАД
BIC:BPBIBGSF
IBAN:BG31BPBI79281065193201